Home Butoh Festival Reloaded

Butoh Festival Reloaded

Butoh Festival Reloaded
Viime kevään Helsinki Butoh Festivaalilta jäi sekä runsaasti esiintymisenergiaa että inspiraatiota. Siksi Vapaan Taiteen tilassa on 17.8. uusi upea mahdollisuus nähdä esityksiä, osa uusia, osa festareilta. Tervetuloa!!!
Ovet aukeaa klo 18.00 ja esitykset alkaa 18.30. Kannattaa tulla ajoissa paikalle ja lisäksi ovet sulkeutuvat 18.30 esitysten alkaessa. Vapaaehtoinen pääsymaksu 5 euroa tai maksa mitä pystyt. Esitysten kesto 15-20 min.
Esitykset:
– Sively, Tuuli Malla ja Vilja Colliander
– Aine, Jaakko Kuikka
– Tanssia halkeamien välillä, Maija Holopainen ja Välke Ruusunen
TAUKO (noin 30 min)
– Kaiku, Aino Alexandra Johansson
– The Spirit of Divine, Ken Mai
Esitysten kuvaukset:
– Sively, Tuuli Malla ja Vilja Colliander:
Vesi sivelee
Vähitellen silottuen, kuluen
Lähes paikoillaan, palaava kosketus
– Aine, Jaakko Kuikka:
Esitystä kannattelee hiljaisuus, jonka pohjattomuutta pyrin kunnioittamaan. Suuntanani on herkistyä kuuntelemaan liikkumattomuuden ja liikkeen häilyvää rajapintaa ja olla vilpitön siitä kumpuaville muodonmuutoksille. Lähestymistavassani keskeistä on ajatus kehosta ja mielestä lukemattomien tanssin paikkojen tyyssijana.
Esitys tapahtuu tilassa, ja tila itsessään kantaa sisällään aikaa ja muistoja, jotka ottavat otteen minusta. Tilassa olevat katsojat tuovat kukin mukanaan tarinoita, jotka tulevat osaksi meidän välistä vuorovaikutustamme.
Pyrin olemaan yksinkertainen, katson itseäni kanssanne yhteisten silmien lävitse ja puhun kielillä. Koen että halu joka minussa elää, on näkyväksi tullessaan ainetta, joka on syttynyt palamaan.
Jaakko Kuikka tutkii keho-mielen maaston muotoja hiljaisuuden, liikkeen ja äänen kautta.
Hän on opiskellut tanssia muun muassa Masaki Iwanan, Rhizome Leen ja Ken Main kanssa. Jaakko yhdistää ja ilmaisee liikkeen tutkimuksessaan tekemiä löytöjään pianolla, shakuhachi-huilulla ja omalla äänellään.
– Tanssia halkeamien välillä, Maija Holopainen ja Välke Ruusunen:
Kahden esiintyjän liikekeskustelu toistensa ja pois heitetyn, takaisin kaivetun ja preparoidun viulun kanssa. Kävelemisen, nojaamisen, jännitteen ja vapautumisen eleet saavat aikaan jatkuvan äänen, melun, harmonioita ja tuovat esiin kerran hylätyn jousisoittimen monipuolisia äänivärejä.
Esityksen teemoja ovat kehot, resonoivat tilat, kosketuksen nyanssit, asiat, jotka löytyvät odotuksen ja kasvun logiikan raoista ja hiushalkeamista, polut, ympyrät.
Maija Holopainen is a Helsinki based musician and artist. In their art they use violins, prepared violins, bowed lyres, electronics and voice to create hypnotic soundscapes and spoken word pieces. Their musical background is in free improvisation, Nordic folk music and avant-garde. Currently Maija works with symbolic sound producing gestures and alternative ways for playing the violin. In addition they have recently been interested in embodied practises, imagined histories and dumpster diving.
Välke Ruusunen on erityisesti butoh-tanssin ja erilaisen improvisaation kautta maailmaa tutkiva ja ihmettelevä tanssitaiteilija. Hän on kiinnostunut muun muassa aistimuksista, kehollisuudesta, pehmeydestä, rituaaleista ja aistivoimaisuudesta, feminismin ollessa tärkeä voimanlähde hänen kaikessa työskentelyssään. Työvälineinään hän käyttää mieluiten improvisaatiota, meditaatiota, TRE:tä ja erilaisten pintojen koskettelua. Hän on opiskellut butoh´a eri opettajien johdolla sekä Suomessa, että kansainvälisesti. Tällä hetkellä hän toimii vapaana esitystaiteilijana ja opiskelee Tanssivintti-koulun intensiiviryhmässä Helsingissä.
– Kaiku, Aino Aleksandra Johansson:
”Planetaarinen keho osana planetaaristen kehojen kehoa, joka on osa planetaarista kehojen kehoa. Moniulotteisessa monien liikkeessä, osana säikeistä moneuksien moneutta. Maa-aineksen peittoamasta lähimmästämme, sen kuumasta sisuksesta ja viileistä vesisuonista, kosteista rahkasammalmättäistä ja ainutlaatuisesta elonkirjosta. Kuusta – toisen kuvasta, tanssiparista, tuntemattomasta ja kutsuvasta.”
Aino Johansson on monialainen kuva- ja performanssitaiteilija sekä metsäaktivisti, jonka työskentely on saanut vaikutteita butoh-tanssin praktiikasta viime vuosina. Hän opiskelee ympäristökasvatusta ja metsäkartoittamista ja on valmistunut Taiteen maisteriksi 2015. Hän tarkastelee teoksissaan monialaisten ja materiaalisten prosessien läpi intiimin kokemuksen, planetaarisen tilan ja toimijuuden, toisten lajien ja sosiaalisten kudelmien suhteita kuvan, materiaalin, tilan ja kehon kautta. Kehollisuuden ja maalauksen yhteys, sekä luonnonsuojelun ja taiteen kytkökset ovat on keskeisiä hänelle.
– The Spirit of Divine, Ken Mai:
The spirit of divine floating around is brilliantly beautiful in sadness, and a lyric poem depicting the moment of purifying one’s past in search of eternal love.
-Esteettömyystiedot löytyvät täältä: https://vapaantaiteentila.fi/info/#tilan-tiedot
ENGLISH:
Butoh Festival Reloaded
A lot of enthusiasm to perform and inspiration was left over after the Helsinki Butoh Festival last Spring. That is why there will be another wonderful opportunity to see performances, partly new ones, partly from the festival 17.8. in Vapaan Taiteen tila. Welcome!!!
The doors will open at 18.00 and performances start at 18.30. Please come early because the doors will close at 18.30 too. Recommended donation 5 euros or pay what you can. The duration of performances will be 15-20 min.
Program:
– Sively, Tuuli Malla and Vilja Colliander
– Matter, Jaakko Kuikka
– Playing between Fissures, Maija Holopainen and Välke Ruusunen
BREAK (30 min)
– Echo, Aino Alexandra Johansson
– The Spirit of Divine, Ken Mai
Descriptions of the performances:
– Sively, Tuuli Malla and Vilja Colliander:
Water strokes
Slowly smoothing, wearing
Almost still, returning touch
– Matter, Jaakko Kuikka:
The performance is grounded by silence, the bottomlessness of which I aim to respect. My direction is to be sensitive to listening to the liminality between immobility and movement and to be sincere about the resulting shapeshifting. Central to my approach is the idea of the body and mind as a nest for countless dancing places.
The performance takes place in a space, and the space itself carries within it time and memories that take hold of me. The spectators in the space each bring stories with them, which become part of our interactions.
I aim to be simple, to look at myself with your eyes and speak in tongues. For me, desire, when becoming visible, is matter being ignited.
Jaakko Kuikka researches the terrains of the body-mind through stillness, movement and sound. He has studied butoh dance with Masaki Iwana, Rhizome Lee and Ken Mai among others. Jaakko integrates and expresses the findings of his movement research with piano, shakuhachi flute and his own voice.
– Playing between Fissures, Maija Holopainen and Välke Ruusunen:
Dialogue between two performers, their movement and a violin tossed in trash and dumpster dived back and prepared. The gestures of walking, leaning, pressure and release create a drone, noise, harmonies, different timbres of an once unwanted string instrument.
Themes of the performance: bodies, resonating bodies, nuances of touch, the queer things that sit in the gaps and fissures of the logics of accumulation and anticipation, paths, circles.
Maija Holopainen is a Helsinki based musician and artist. In their art they use violins, prepared violins, bowed lyres, electronics and voice to create hypnotic soundscapes and spoken word pieces. Their musical background is in free improvisation, Nordic folk music and avant-garde. Currently Maija works with symbolic sound producing gestures and alternative ways for playing the violin. In addition they have recently been interested in embodied practices, imagined histories and dumpster diving.
Välke Ruusunen is a dance artist exploring and wondering the world through butoh and improvisation. They are interested in sensations, bodily knowledge, softness, rituals, sensuality and guided and strengthened by feminism in their work. Their favorite tools in their practice are improvisation, meditation, TRE and touch exploration. They have studied butoh and dance with different teachers both in Finland and abroad. At the moment they are based and working in Helsinki and studying in the Tanssivintti school for dance.
– Echo, Aino Alexandra Johansson:
”A planetary body, part of the planetary bodies, which are parts of the planetary body. In a multidimensional movement of many. In a multilayered entity of even more of many. Our closest one, covered with a soft layer of soils on it’s bedrock, it’s hot nucleus and cool veins, immersive moss and unique ranges of life – something to cherish and soften upon. The moon – another, a dance couple, unknown and magnetic.”
Aino Johansson is a multidisciplinary visual- and performance artist and forest activist, whose work has been influenced by the practice and learning of butoh dance in recent years. They have MA in contemporary art and they currently study environmental education and forest mapping. In their works, she often examines the relationships between intimate experience, planetary state and agency, other species, and social knittings through image, material, space and body.
– The Spirit of Divine, Ken Mai:
The spirit of divine floating around is brilliantly beautiful in sadness, and a lyric poem depicting the moment of purifying one’s past in search of eternal love.
– Accessibility information you can find here: https://vapaantaiteentila.fi/en/info/#tilan-tiedot